Wykonanie i odbiór przyłączy

 

a)   Warunkiem wykonania przyłączy jest wpłata udziałowa na konto Spółki Wodno-Wodociągowej w Bukowinie Tatrzańskiej, odrębnie dla każdego punktu poboru wody wraz z pisemnym potwierdzeniem tego faktu przez Prezesa  Spółki.

b)   Informujemy że zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody, realizacja budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza wraz z wodomierzem, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

c)   Dla realizacji inwestycji konieczne jest opracowanie dokumentacji techniczno prawnej przyłącza wody w trzech egzemplarzach, pisemne zgody właścicieli nieruchomości na których wykonywany będzie przyłącz wody.   Przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wymagane jest uzgodnienie projektowanej trasy przyłącza wody.

d)    Powyższy sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy wody, obiekty wymagające bezprzerwowego zasilania w wodę  należy zaopatrzyć w niezależne źródło wody lub zbiornik z odpowiednim zapasem wody.

e)  Całość robót musi być prowadzona pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej w Bukowinie Tatrzańskiej

 

Uruchomienie przyłącza wody  może nastąpić po:

  • dokonaniu odbioru technicznego przez eksploatatora wodociągu - roboty zanikowe należy zgłosić do odbioru z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem (wniosek),
  • naniesieniu geodezyjnym - inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wody (wniosek),
  • odpisaniu  umowy o dostawę wody (wniosek).

Eksploatator oświadcza, iż po spełnieniu przez odbiorcę wydanych warunków przyłączenia – zapewnia dostawę wody na zasadach określonych w ustawie z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (Dz. U. Nr 72 poz. 747)
i regulaminie dostarczania wody  zatwierdzonym przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska Uchwałą Nr V/42/2019 z 27.03.2019 roku.