Wydanie warunków technicznych przyłącza

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualną mapę ewidencyjną,
 • aktualną mapę sytuacyjno wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
  i
  urządzeń uzbrojenia terenu,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, a w razie braku takiego dokumentu wskazanie okoliczności uprawdopodabniających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości albo wskazanie okoliczności uprawdopodabniających fakt korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (dokument do wglądu).
Wniosek wraz załączonymi dokumentami może być przekazany: 
 • osobiście w biurze  
 • listownie na adres: Usługi Wodociągowe s.c., ul. Sportowa 7, 34-530 Bukowina T.
 • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: woda.bukowina@gmail.com)

 

Jeżeli spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wydaje ogólne warunki techniczne przyłączenia do sieci.

Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci:

 • jeśli nie ma technicznych możliwości świadczenia usług,
 • jeśli wskutek przyłączenia Odbiorcy do sieci, warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo pogorszą się do tego stopnia, że niemożliwe będzie zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług.

W przypadku odmowy przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując powody które to uniemożliwiają.

Na podstawie wydanych warunków technicznych, osoba ubiegająca się o przyłączenie przedstawia niezbędną dokumentację techniczną do uzgodnienia Przedsiębiorstwu. Przedsiębiorstwo uzgadnia przedłożoną dokumentację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.

Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia uzyskanych wcześniej warunków technicznych.