Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę z tytułu zmiany Odbiorcy usług

Nowy właściciel/dysponent prawny nieruchomości, która jest przyłączona do sieci wodociągowej powinien wystąpić do UW S.C z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy
o zaopatrzenie w wodę. Wniosek (do pobrania) wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek
  • kopia dokumentu poświadczającego nabycie praw do nieruchomości
 

Po rozpatrzeniu wniosku zostanie sporządzona stosowna umowa. Umowę można podpisać w biurze lub miejscu odbioru usług, po wcześniejszym umówieniu się
z pracownikiem UW S.C.
 

Wniosek może być przekazany: 

  • osobiście w biurze  
  • listownie na adres: Usługi Wodociągowe s.c., ul. Sportowa 7, 34-530 Bukowina Tatrzańska
  • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: woda.bukowina@gmail.com)