Reklamacja usług świadczonych przez UW S.C. 

Odbiorca usług oraz podmioty ubiegające się o podłączenie do sieci mają prawo do wnoszenia reklamacji, w szczególności dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości opłat za te usługi. Reklamacja na piśmie, może zostać przekazana:

  • osobiście w biurze  
  • listownie na adres: Usługi Wodociągowe s.c., ul. Sportowa 7, 34-530 Bukowina T.
  • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: woda.bukowina@gmail.com)

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację;
  • przedmiot reklamacji;
  • wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, w tym dowody uzasadniające reklamację;
  • zgłoszenie roszczeń;
  • informację, co do możliwości kontaktu ze zgłaszającym reklamację.


Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, a w przypadkach wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji. Zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji powiadamia się w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskazał inny sposób kontaktu.

Szczegółowy tryb składania i załatwiania reklamacji określony jest w Regulaminie