Informacja i składanie wniosków o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę

ROZWIĄZANIE UMOWY KROK PO KROKU
1) Złożenie wniosku o rozwiązanie umowy.
2) Weryfikacja wniosku o rozwiązanie umowy.
3) Rozwiązanie umowy.
 
Odbiorca usług lub jego pełnomocnik (po przedłożeniu w UW S.C pełnomocnictwa - POBIERZ) występuje do UW S.C. z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy - POBIERZ.

Pisemny wniosek o rozwiązanie umowy powinien zawierać następujące informacje:

  • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  • numer wodomierza,
  • przyczynę rozwiązania umowy (np. utrata tytułu prawnego do nieruchomości),
  • aktualny adres do korespondencji,

w przypadku przekazania nieruchomości dodatkowo:
  • dane kontaktowe nowego dysponenta prawnego nieruchomości,
  • protokół zdawczo-odbiorczy wraz z numerem i stanem wodomierza na dzień jego przekazania - POBIERZ.

Wniosek wraz załączonymi dokumentami może być przekazany: 
  • osobiście w biurze  
  • listownie na adres: Usługi Wodociągowe s.c., ul. Sportowa 7, 34-530 Bukowina T.
  • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: woda.bukowina@gmail.com)