Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę – rozpoczęcie świadczenia usług

Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz wniosku inwestora UW S.C. sporządza dwa egzemplarze umowy o zaopatrzenie w wodę, które należy podpisać osobiście w biurze firmy, lub miejscu odbioru usług po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem usługodawcy. Po podpisaniu ww. umowy, uzgadniany jest termin montażu wodomierza.


Montaż wodomierza możliwy jest jedynie w obecności inwestora lub osoby przez niego upoważnionej. Na potwierdzenie wstawienia wodomierza sporządza się protokół montażu, który stanowi podstawę do rozpoczęcia naliczania opłat z tytułu zużycia wody zgodnie z jego wskazaniami wodomierza.