Zmiana danych odbiorcy usług

    Osoba lub firma będąca stroną w umowie o zaopatrzenie w wodę, zobowiązana jest
do powiadomienia UW S.C. o zmianie swoich danych, a w szczególności: 

  •     zmiany adresu doręczania faktur i/lub korespondencji,
  •     zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
  •     zmiany nazwiska lub nazwy,
  •     zmiany zarządcy.

    W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do UW S.C.
WNIOSKIEM o zmianę danych objętych umową.
 

Po rozpatrzeniu wniosku przygotowany zostanie stosowny aneks do umowy.


Wniosek może być przekazany: 
  • osobiście w biurze  
  • listownie na adres: Usługi Wodociągowe s.c., ul. Sportowa 7, 34-530 Bukowina T.
  • pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: woda.bukowina@gmail.com)